...
ลำดับกิจกรรม 
1 วันทันตสาธารณสุขโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ (พญาไท) (จำนวนเต็ม)ผู้ลงทะเบียนเต็มแล้ว
2 วันทันตสาธารณสุขโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (ศาลายา)ผู้ลงทะเบียนเต็มแล้ว